Większość ludzi w ten czy inny sposób może spotkać się z pismem sądowym, które bardzo często w powszechnej świadomości odnosi się do pisma procesowego. Głownie z tego względu, że aby jakiś dokument nazwać pismem sądowym czy procesowym to właśnie musi dotyczyć postępowania sądowego.

Zatem pismo procesowe to dokument, który składany jest do organu prowadzącego sprawę przez stronę postępowania, w odniesieniu do pisma sądowego tym organem będzie sąd. Powodem ich złożenia jest wywołanie określonego skutku prawnego, gdyż mogą zawierać one wnioski czy też oświadczenia. Pisma procesowe można podzielić na kilka rodzaj, a każde z nich musi spełniać określone wymogi formalne. O takich pismach można znaleźć informacje w innych naszych artykułach znajdujących się na stronie:  „Jak napisać apelację” czy „Jak napisać pozew”.

Jakie są rodzaje pism?

Pisma sądowe można podzielić ze względu na to, w którym momencie postępowania zostają one złożone. Z tego wzglądu można je posegregować w następujący sposób:

1. Pisma inicjujące postępowanie np. pozew, wniosek o nabycie spadku, czyli wszystkie te pisma, które rozpoczynają daną sprawę.

2. Pisma składane w trakcie postępowania np. wniosek dowodowy, pismo przygotowawcze czy uwagi do opinii, czyli te, które odnoszą się do rozwinięcia czy wyjaśnienia różnych kwestii w ramach prowadzonej sprawy.

3. Pisma składane po zakończeniu postępowania. Do nich zaliczyć można apelację czy skargę kasacyjną, które to w polskich przepisach prawa mają szczególne wymogi.

Co powinno zawierać pismo sądowe?

W zależności od tego, w jakim rodzaju sprawy jest składane pismo tj. w sprawie cywilnej, karnej czy administracyjnej oraz na jakim etapie dane pismo jest składane, będzie musiało ono spełniać inne wymogi formalne, które to są określone w poszczególnych przepisach. Przykładem niech będzie pozew o zapłatę składane w postępowaniu cywilnym, a więc wymogi go dotyczące znajdują się w Kodeksie Postępowania Cywilnego.  

Poza szczególnymi wymogami zależnymi od rodzaju pisma możemy wymienić te elementy, które są istotne i w każdym piśmie muszą się znajdować. Do takich podstawowych elementów należą:

1. Wskazanie (oznaczenie) sądu, do którego pismo jest składane,

2. Wskazania (oznaczenie) stron postępowania, a w kolejnych pisma, jeśli się pojawią pełnomocnicy to również ich wskazanie,

3. Podanie, jaki rodzaj jest to pisma np. pozew o zapłatę, wniosek o nabycie spadku, wniosek o rozdzielność majątkową itd.,

4. Dokonanie opisu żądań, czyli, o co wnosimy ( w tym również podanie, jaka jest wartość przedmiotu sporu),

5. Wskazanie dowodów czy okoliczności na poparcie żądań,

6. Podpisanie się na końcu pisma własnoręcznym podpisem,

7. Wskazanie daty i miejsca sporządzenia pisma (najlepiej na pierwszej stronie),

8. Przygotowanie spisu załączników, o ile takie są załączane do pisma,                                         

To, co warto zaznaczenia to w przypadku składania pierwszego pisma należy wskazać swoje pełne dane teleadresowe, czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL bądź NIP/KRS. Poza tym nieoderwalną częścią złożenia pisma sądowego jest uiszczenie od niego opłaty sądowej, która to wynika z przepisów prawa. Informacje o wysokości opłaty od danego pisma można znaleźć na stronach sądu lub uzyskać telefonicznie po zadzwonieniu do Biura Obsługi Interesanta.

W niektórych przypadkach dużym ułatwieniem dla osób nieposiadających wiedzy prawniczej będzie skorzystanie ze wzorów, które można znaleźć na storach sądowych, ale należy zaznaczyć, że nie we wszystkich rodzajach spraw można z nich skorzystać.

Na końcu należy wspomnieć, że jeśli złożone pismo nie spełnia wymogów formalnych to sąd wzywa do uzupełnienia takiego pisma w terminie 7 dniu. Jeśli w tym czasie nie dokonamy takiego uzupełnienia to sąd zwraca wtedy dane pismo.