Negocjacje to temat bardzo szeroki i występujący w wielu dziedzinach życia codziennego. Można powiedzie, że jest to forma rozmowy mająca na celu wypracowanie takich ustaleń np. wsól pracy, które zadowolą wszystkich uczestników negocjacji. Zaś udział prawnika w procesie negocjacji pozwoli na wypracowanie takiego porozumienie, które nie tylko będzie zadowalać strony negocjacji, ale również zapewni, że będzie ono zgo9dne z obowiązującymi przepisami prawa.

Dzięki udziałowi prawnika w negocjacjach to klient najwięcej zyskuje, gdyż jak już wyżej wspomniano prawnik sprawuje piecze nad wypracowywanym porozumieniem, a co za tym idzie jego zapisami, które to poprzez dobre sformułowanie jak i zgodność z prawem zabezpiecza interesy stron.

Czym są negocjacje?

Każdy w swoim życiu zapewne spotkał się z określeniem negocjacje. Zatem od strony definicji jest to sposób porozumienia się mającego na celu rozwiązanie sporu lub wypracowania warunków współpracy oraz dojście do porozumienia stron. Negocjacje można nazwać procesem poszukiwania takiego rozwiązania, które zadowoli wszystkie strony zaangażowane w ten proces

Negocjacje z udziałem prawnika

Ze wzglądu na to, że w niniejszym artykule omawiamy udział prawnika w negocjacjach to skupimy się na tym, co daje pomoc prawnika w tym procesie.

Przystępując do negocjacji należy pamiętać o chyba najważniejszej kwestii, jaką jest ochrona informacji czy też danych ujawnionych w czasie trwania negocjacji przez obie strony, a już w szczególności informacji będących danymi wrażliwymi czy istotnymi dla np. prowadzonej działalności. W związku, z czym już na samym początku negocjacji należy zabezpieczyć się przed ewentualnym ujawnieniem informacji udostępnianych w czasie procesu, jakim są negocjacje. Warto, wiec skorzystać z możliwości, jakie daje art. 721 § 1 Kodeksu Cywilnego, który to mówi, że jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba, że strony uzgodniły inaczej. 

To, co można zrobić, aby zabezpieczyć się na proces negocjacji to podpisanie przez strony umowy o zachowaniu poufności. Umowa taka powinna zawierać wytyczne, jakie informacje podlegają ochronie, w jakim celu mogą zostać wykorzystane, czy, a jeśli tak to, po co mogą być udostępnione, jakie są sankcje/kary za naruszenie umowy, w jaki sposób strony powinny postępować z udostępnionymi informacjami czy też, jaki jest okres obowiązywania umowy o zachowanie poufności.

Co zatem daje udział prawnika w negocjacjach?

Oczywiście poniższe zalety uwzględniają różnego rodzaju negocjacje, czy to biznesowe, np. zawarcie umowy, czy to z zakresy sporów gospodarczych czy spraw cywilnych np. spory sąsiedzkie.

1. Możliwość zidentyfikowania potrzeb stron, ich wspólnego interesu jak i kwestii spornych,

2. Przedstawienie stronom negocjacji, jakie są ryzyka i ewentualne koszty sporu sądowego, w przypadku, kiedy negocjacje nie przyniosą wypracowanego rozwiązania

3. Usprawnienie negocjacji poprzez nadzorowanie czy strony skupiają się nad tym, co obejmuje proces negocjacyjny,

4. Pomoc w ustaleniu i zdefiniowaniu celów i korzyści dla stron,

5. Zagwarantować, że wypracowane porozumienie będzie zgodne z prawem, a jego zapisy prawidłowo sformułowane,

6. Pozwoli na szybsze zakończenie negocjacji, co przedłoży się na zaoszczędzenie czasu, nerwów i pieniędzy,

7. Pozwoli na szybsze zakończenie negocjacji, a dzięki czemu strony będą mogły skupić się na własnych potrzebach.

Podsumowując to, o czym należy pamiętać to akt, że negocjacje to pokojowy sposób na wypracowanie porozumienia czy umowy. To nic innego jak spotkanie w celu wypracowania takich ustaleń, aby wszystkie strony biorące udział w negocjacjach wyszły z nich zadowolone z zapewnionymi korzyściami dla siebie. Natomiast udział doświadczonego prawnika jest bardzo cenny, gdyż potrafi przewidzieć, co może stać się w sytuacji braku porozumienia, ocenić, jakie będą tego negatywnie konsekwencje dla wszystkich stron czy też dostrzec, gdzie leży przeszkoda w wypracowaniu satysfakcjonującego rozwiązania.