Postępowanie egzekucyjne to inaczej windykacja czy też odzyskaniem należności od dłużnika. Procesem tym może zająć się firma windykacyjna, prawnik, a w pewnym momencie sąd i komornik. Można zatem powiedzieć, że celem podjęcie postępowania egzekucyjnego jest doprowadzenie do sytuacji , w której dłużnik spłaca zadłużenie wobec wierzyciela

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

W dużym skrócie można powiedzieć, ze postępowanie egzekucyjne polega na wykorzystaniu przez powołane organy egzekucyjne dostępnych im środków przymusu, które znajdują się w Kodeksie Postępowania Cywilnego w celu spełnienia świadczenia przysługującego wierzycielowi od dłużnika tj. wyegzekwowanie należnych pieniędzy od dłużnika dla wierzyciela. W szerszym rozumieniu są to wszelkie czynności i działania wierzyciela i organów egzekucyjnych prowadzące do zaspokojenia roszczenia wierzyciela przez dłużnika poprzez spłatę należnych wierzycielowi środków (długu) wynikłych na podstawie wykonanej usługi czy zakupionego towaru.

Za organy egzekucyjne uznaje się jednostki, które przeprowadzają postępowanie egzekucyjne tj. sąd rejonowy i komornik. Czasem zdarza się, że w trakcie trwania postępowanie angażowane są inne instytucje np. policja banki, wojsku, ale tylko w ściśle określonej czynności.  Zaś uczestnikami postępowanie egzekucyjnego jest wierzyciel, czyli osoba lub podmiot, który dochodzi swoich roszczeń (tj. spłaty zobowiązania) oraz dłużnik, czyli osoba lub podmiot wobec którego prowadzone jest postępowanie z uwagi na to, że nie spłacał swoich zobowiązań w terminie.

W myśl polskich przepisów postępowanie egzekucyjne można rozpocząć na wniosek wierzyciela, który posiada tytuł wykonawczy uprawniający go od odzyskania należności. Oczywiście przed uzyskaniem tytułu wykonawczego podejmuje się również inne działania zmierzające do jego uzyskania.

Jakie są rodzaje egzekucji i z czego można prowadzić egzekucję?

Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje egzekucji i są to:

 1. egzekucja świadczeń pieniężnych np. zajęcie rachunku bankowego czy wynagrodzenia za pracę;
 2. egzekucja świadczeń niepieniężnych np. zajęcie ruchomości – pojazdu, elektroniki;
 3. egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej np. zajęcie nieruchomości – ziemi czy domu i ich sprzedaż.

Natomiast, jeśli chodzi o składniki majątku według KPC z jakich można przeprowadzać egzekucję są to:

 • ruchomości;
 • wynagrodzenia za pracę;
 • rachunku bankowego;
 • innej wierzytelności;
 • innych praw majątkowych;
 • nieruchomości;
 • ułamkowej części nieruchomości,
 • ułamkowej części użytkowania wieczystego;
 • statków morskich;
 • przedsiębiorstwa;
 • gospodarstwa rolnego.

Jak się dzieli postępowanie egzekucyjne?

Ogólnie całe postępowanie egzekucyjne można podzielić na trzy etapy tj.:

1. Pierwszym etapem są działania związane z uzyskaniem i nadaniem tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Klauzula może być wydana na nakaz zapłaty bądź wyrok.

2. Drugim etapem jest skierowanie sprawy do komornika i właściwe prowadzenie postępowania egzekucyjne. Dzieje się to na wniosek o wszczęcie egzekucji złożony przez wierzyciela.

3. Trzecim etapem jest tzw. postępowanie podziałowe, w którym to następuje podział uzyskanych Śródków z majątku dłużnika. Szczególnie w przypadku, gdzie jest więcej niż jeden wierzyciel. Zazwyczaj stosuje się to w przypadku, gdy majątek dłużnika nie jest wystarczający aby pokryć wszystkie zobowiązania.

Podsumowując postępowanie egzekucyjne ma na celu zaspokojenie potrzeb wierzyciela zazwyczaj poprzez przymusowe działania względem dłużnika. Oznacza to, że podjęcie takiego postępowania rozpoczyna się niezależnie od tego, czy dłużnik tego chce czy nie.