Ze względu na to, że prawo staje się coraz bardziej zawiłe, skomplikowane i nie zrozumiałe dla zwykłego człowieka, wręcz wzbudza w nim przerażenia, a czasem i flustrację, pojawia się pole do działania dla adwokata. Kiedy zachodzi taka potrzeba to właśnie z adwokatem bądź radcą prawnym kontaktujemy się, aby udzielił nam pomocy w rozwiązaniu naszego problemu prawnego, szczególnie w sytuacji, kiedy jesteśmy podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonym czy po prostu stroną lub uczestnikiem postępowania. Pomoc adwokata przydaje się również w sytuacji kiedy chcemy uporządkować swoje sprawy bądź sytuację rodzinną. Pokazu7je to, że na wielu polach pomoc adwokata jest nieoceniona. Ale kim jest adwokat i jaką pełni rolę?

Kim jest adwokat?

Słowo adwokat pochodzi od łacińskiego słowa „advocatus:, które oznacza wzywać na pomoc bądź w innym tłumaczeniu przyzwany na pomoc. Zatem można powiedzieć, że adwokat świadczy pomoc prawną tym, którzy jej potrzebują. W odniesieniu do art. 4 par.1 Prawa o adwokaturze adwokat to zawód, który można określić, że „polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.”

Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat w swojej codziennej pracy zajmuje się szeroko pojętą pomocą prawną, którą świadczy na rzecz osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pożytku publicznego np. fundacji czy stowarzyszeń, organizacji politycznych, jednostek administracji publicznej i samorządowej czy też innych podmiotów nie posiadających statusu osoby prawnej (zgodnie z ustawą Prawo o Adwokaturze Art. 4. Pkt. 2  i 3).

Do najczęściej spotykanych czy też wykonywanych przez adwokata czynności należy:

 • Udzielanie porad prawnych;
 • Sporządzanie opinii prawnych czy memorandów;
 • Dokonywanie analizy dokumentów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami np. umowy;
 • Reprezentowanie swoich klientów przed sądami i innymi instytucjami- zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi;
 • Przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism np. wezwań do zapłaty czy pisma procesowych;
 • Sporządzanie czy analizowanie już istniejących treści umów, regulaminów, statutów i innych dokumentów, mogących regulować działania podmiotu gospodarczego;
 • Przygotowywanie projektów aktów prawnych np. projektów zmian w ustawach czy rozporządzeniach.

To, co warte jest wspomnienia to fakt, że zawód adwokata nie ma zdefiniowanych specjalizacji. To czy dany adwokat chce się specjalizować w danej dziedzinie prawa zależy tylko i wyłącznie od niego. Każdy adwokat pracuje i w międzyczasie doskonali się, poszerza swoją wiedzą w tym zakresie w jakim się najlepiej czuje czy też czym najbardziej się interesuje. Czasami specjalizacja podyktowana jest przez potrzeby samych klientów. Jest również taka możliwość, że adwokat nie będzie chciał się specjalizować, a w swojej pracy będzie zajmował się sprawami z różnych dziedzin prawa.

Obserwują rzeczywistość, a w szczególności to jak szybko zmienia się polskie prawo i jak staje się ono coraz bardzie skomplikowane można p[pokusić się o stwierdzenie, że podjęcie decyzji o specjalizacji jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Podobnie jest w przypadku dokonania wyboru o połączeniu kilku kancelarii. W takim przypadku, kiedy kilka wyspecjalizowanych adwokatów zrzeszy się w jedną kancelarię pozwala to na kompleksowa obsługę klienta, jak to jest w przypadku naszej kancelarii – (czy tu można dodać link do naszej strony o tym czym się zajmujemy?)

Rola adwokata

W odpowiedzi na pytanie jaka jest rola adwokata to można powiedzieć, że znacząca w życiu codziennym. Jak już wcześniej zostało przytoczone świadczy on pomoc prawną w różnych zakresach, niekiedy w bardzo odległych od siebie dziedzinach życia. Dlatego też można uznać, że rola adwokata jest bardzo obszerna i ciężka do zdefiniowania w krótki sposób. W wielu przypadkach adwokat nie tylko zajmuje się prawem, ale bardzo często oddziałuje swoją praca na aspekty społeczne życia. W związku z czym role adwokata można podzielić na poniższe zakresy działań, które to wzajemnie się przenikają.

 1. Adwokat to obrońca – to rola, która wynika z niesienia ludziom pomocy. Może to dotyczyć zarówno reprezentowania ich przed sądami wszystkich instancji i innymi instytucjami państwowymi czy samorządowymi.
 2. Adwokat to strażnik sprawiedliwości – w tym przypadku przypada mu rola strażnika, stojącego na straży praworządności kraju. W związku z wiedzą, jaką posiada oraz umiejętnościom zdobytych na przestrzeli lat nauki i pracy adwokat powinien śledzić działania państwa i w razie potrzeby reagować na działania organów państwowych, aby pamiętali, że wykonują swoją pracą na rzecz obywateli.
 3. Adwokat to pomysłodawca – ta rola odnosi się do działań związanych z kontaktowaniem się z ludźmi, instytucjami i władzą, aby mieć wpływ na usprawnienie działania państwa i jego instytucji. Najczęściej poprzez właśnie rozmowa i współprace pomiędzy różnymi podmiotami może on wymyślać rozwiązania pozwalające na to np. poprawianie czy tworzenie nowych przepisów prawa jak również udział w konsultacjach przepisów przygotowanych przez rządzących. 
 4. Adwokat to nauczyciel- rola, jak sama nazwa wskazuje odnosząca się do nauczania. Adwokat w swojej pracy powinien przekazywać wiedzę i podnosić świadomość ludzi w zakresie obowiązującego prawa np. poprzez nauczenie jak czytać przepisy.
 5. Adwokat to filantrop – w ogólnym przekonaniu zawód adwokata uważa się za zawód zaufania publicznego, dlatego też bardzo często wiązany jest z działaniami pro bono. Najczęściej odnosi się to do działań na rzecz zwykłych osób np. poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej czy też tworzeniu fundacji czy stowarzyszeń stojących w obronie praw człowieka.

Podsumowując rola adwokata w życiu każdego społeczeństwa jest bardzo ważna i nie da się zaprzeczyć, że w wielu przypadkach niezbędna. Wiąże się to z tym, że reprezentuje on ludzi przed sądami i innymi instytucjami, udziela porad, bierze udział w pracach legislacyjnych czy też edukuje społeczeństwo. Ważnym aspektem jego pracy oraz tego jaka jest jego rola znajduje się w Kodeksie Etyki Adwokackiej, który to zawiera przepisy będące swego rodzaju wytycznymi jak powinien on w codziennej pracy postępować. Można powiedzieć, że rolą adwokat jest istnienie i praca dla dobra społeczeństwa i obywateli.