pl | en

Adwokat Radosław Domalewski świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Dostrzegając i rozumiejąc biznesowe wymagania Klientów, zapewnia najlepsze rozwiązania prawne, dobrane indywidualnie dla każdego Klienta.

Świadczenie usług prawnych przygotowane dla przedsiębiorców, w szczególności dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Mińsku Mazowieckim, pozwala na rozwiązywanie problemów prawnych z jakim spotykają się przedsiębiorcy w ich bieżącym funkcjonowaniu. Jednocześnie ma ono na celu zabezpieczenie interesów przedsiębiorców w najlepszy możliwy sposób. Obsługa obejmuje również przygotowanie rozwiązań prawnych, przy wykorzystaniu współpracy z doradcami podatkowymi, które pozwalają na wykorzystanie kapitału w sposób najbardziej efektywny dla działań przedsiębiorcy.

Kancelaria Adwokacka Radosława Domalewskiego oferuje również wszechstronną pomoc dla osób fizycznych, gdy załatwienie danej sprawy wymaga wsparcia profesjonalisty. Wzajemne zaufanie, rzetelność, pracowitość, a także pasja pozwala adwokatowi Radosławowi Domalewskiemu, na prowadzenie spraw na najwyższym poziomie, w sposób zabezpieczający interesy Klienta.

Adwokat Radosław Domalewski specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i na wcześniejszym etapie – w trakcie prowadzenia negocjacji, co wielokrotnie pozwala Klientom na polubowne rozstrzygnięcie sprawy. Jednocześnie świadczy usługi prawne, które są niezwiązane bezpośrednio z rozstrzyganiem sporów.

Zobacz ile to kosztuje ?

Dziedziny w których specjalizuje się Kancelaria Adwokacka Radosława Domalewskiego:

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Dzięki wieloletniej praktyce zdobytej w trakcie udzielania porad na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorców, obejmujących jednoosobowe podmioty gospodarcze, jak i spółki z wielomilionowym kapitałem zakładowym, adwokat Radosław Domalewski ma łatwość poruszania się a także zrozumienia każdego Klienta, w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez adwokata Radosława Domalewskiego, w tym prowadzenie działalności w Mińsku Mazowieckim, pozwala na zrozumienie problemów z jakimi w bieżącej działalności gospodarczej mierzy się zarówno spółka giełdowa, jak i mały przedsiębiorca.

Pomoc prawna między innymi obejmuje:

- udzielania porad prawnych,
- sporządzanie opinii prawnych,
- reprezentację w postępowaniu sądowym,
- reprezentację w postępowaniu administracyjnym,
- dochodzenie należności w postępowaniu egzekucyjnym,
- udział w negocjacjach,
- mediację,
- przygotowywanie umów,
- proces tworzenia i przekształcania podmiotów gospodarczych.

Adwokat Radosław Domalewski oferuje wybraną przez Klienta i dogodną dla niego formę obsługi prawnej.

Obsługa prawna przyjmuje formę najbardziej korzystną dla Klienta i może polegać na świadczeniu usług:

- w siedzibie Kancelarii, zarówno w Mińsku Mazowieckim, jak i w Warszawie,
- w siedzibie Klienta,
- w innym miejscu uzgodnionym z Klientem,
- za pośrednictwem Internetu.

do góry strony »

Windykacja należności

Prawdziwym problemem zarówno dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych, jest brak płatności wymagalnych zobowiązań. Zbyt długie przerwy w prawidłowym regulowaniu płatności niejednokrotnie utrudniają prowadzenie działalności, a nawet doprowadzają podmioty gospodarcze na skraj bankructwa. Prawdziwym wyzwaniem dla adwokata Radosława Domalewskiego, jest więc nie tylko pozytywne rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu sądowym, ale takie zakończenie postępowania, które doprowadzi do spłaty należności.

Dochodzenie roszczeń przez Kancelarię Adwokacką Radosława Domalewskiego obejmuje zarówno windykację polubowną, która polega na monitowaniu dłużnika, prowadzenie z nim negocjacji, które mają spowodować spłatę należności, jak i windykację sądową w sytuacji, gdy nie ma możliwości porozumienia się z dłużnikiem, a która obejmuje uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego a następnie uzyskanie tytułu wykonawczego, pozwalającego na prowadzenie windykacji komorniczej.

Jednocześnie świadczenie usług prawnych przez adwokata Radosława Domalewskiego na terenie Mińska Mazowieckiego i podejmowanie działań przez komorników między innymi z tego regionu, pozwala na ustalenie majątku dłużnika, a także na prowadzenie egzekucji z nieruchomości należących do dłużnika, co bardzo często okazuje się najskuteczniejszym środkiem ściągania należności. Należy jednocześnie dodać, iż jednym z pól specjalizacji na których działa Kancelaria jest odzyskiwanie należności od podmiotów mających siedzibę zagranicą. Więcej informacji w zakładce co robimy.

do góry strony »

Rejestracja spółek

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a także podmioty gospodarcze prowadzące działalność, stoją często przed dylematem związanym z formą prowadzenia działalności. Adwokat Radosław Domalewski oferuje pełen zakres porad prawnych związanych z doborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, jak i rejestracją spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Doświadczenie w tym zakresie składające się zarówno z wiedzy opartej na znajomości kodeksu spółek handlowych jak i wiedzy mającej swojej podstawy w przepisach prawa podatkowego, pozwala na doradztwo w zakresie wyboru takiej formy działalności gospodarczej, która uwzględni potrzeby Klienta.

Jednocześnie Kancelaria świadczy pełen zakres usług doradczych dla podmiotów, które uważają, że forma w której prowadzą działalność się wyczerpała, bądź ze względów optymalizacji podatkowej, poszukują innej formy działalności gospodarczej.

Porady prawne obejmują pomoc w zakresie rejestrowania:

- spółek jawnych,
- spółek partnerskich,
- spółek komandytowych,
- spółek komandytowo-akcyjnych,
- spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółek akcyjnych

a także w zakresie przekształcania spółek:

- przekształcanie spółek osobowych w inne spółki osobowe,
- przekształcanie spółek osobowych w spółki kapitałowe,
- przekształcanie spółek kapitałowych w spółki osobowe,
- przekształcanie spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe,
- przekształcanie spółek cywilnych w spółki osobowe,
- przekształcanie spółek cywilnych w spółki kapitałowe.

Jednocześnie Kancelaria Adwokacka Radosława Domalewskiego świadczy pomoc w procesie likwidacji podmiotów gospodarczych.

do góry strony »

Udział w negocjacjach

Polubowne rozstrzygnięcie sporu stanowi zazwyczaj najszybszą i najtańszą drogę zakończenia sprawy. Wsparcie Kancelarii w negocjacjach prowadzonych między stronami, wielokrotnie pozwalało na ugodowe zakończenie postępowania, jeszcze przed koniecznością wszczęcia postępowania sądowego.

Mimo nadal dość niewielkiego odsetka spraw rozstrzyganych na drodze mediacji, należy zauważyć tendencje wzrostową do załatwiania spraw w tym trybie, co stanowi odzwierciedlenie zagranicznych prądów.

do góry strony »

Nieruchomości i prawo budowlane

Kancelaria Adwokacka Radosława Domalewskiego oferuje Klientom kompleksową obsługę w zakresie obsługi prawnej podmiotów związanej z obrotem prawnym nieruchomości.

Doradztwo prawneobejmuje w szczególności:

- analizę stanu prawnego nieruchomości,
- asystowanie przy procesie nabywania nieruchomości,
- pilotowanie procesu inwestycyjnego na nieruchomości pod kątem zgodności z prawem,
- analizę dokumentacji oraz umów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży bądź najmu
nieruchomości.

do góry strony »

Środki ochrony roślin, biotechnologia

Zmieniające się przepisy dotyczące obrotu środkami ochrony roślin, połączone ze skomplikowanymi przepisami prawodawstwa europejskiego a także komplikacje wynikające ze wzajemnych powiązań między tymi systemami, utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej środków ochrony roślin. Doświadczenie zebrane przez adwokata Radosława Domalewskiego w tej dziedzinie zarówno w postępowaniach o charakterze administracyjnym, obejmującym prowadzenie postępowań przed Inspekcją Ochrony Roślin, czy też Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i podczas postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jak i o charakterze karnym – ściganie podmiotów naruszających przepisu ustawy o środkach ochrony roślin, ułatwia podmiotom zajmujących się profesjonalnym obrotem środkami ochrony roślin prowadzenie działalności oraz zabezpiecza ich interesy.

do góry strony »

Reprezentacja w postępowaniach gospodarczych
i cywilnych

Kancelaria Adwokacka Radosława Domalewskiego posiada doświadczenie w reprezentowaniu polskich i zagranicznych Klientów działających w różnych sektorach gospodarki w sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami wszystkich szczebli.

Klienci doceniają zarówno rzetelność w trakcie prowadzenia procesu, jak i cenią sobie odwagę, gdy są informowani, że Kancelaria nie widzi możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania.

Reprezentacja w szczególności obejmuje następujący zakres spraw:

- w sporach wynikającymi z umów zawieranych między kontrahentami; - w postępowaniach o dochodzenie roszczeń pieniężnych w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym, uproszczonym,
- w postępowaniach o dochodzenie roszczeń pieniężnych od podmiotów zagranicznych przy zastosowaniu europejskiego nakazu zapłaty,
- doradztwo na rzecz prawników zagranicznych, m.in. w zakresie zbierania i przeprowadzenia dowodów dla postępowań zagranicznych na terytorium Polski,
- w sprawach o zaprzestanie naruszania znaków towarowych,
- w sprawach cywilnych dotyczących nieruchomości.

do góry strony »

Reprezentacja w postępowaniach karnych
i wykroczeniowych

Podstawowym zadaniem jest zapewnienie Klientowi rzeczywistego prawa do obrony przewidzianego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksem Postępowania Karnego a także zgodnie ze standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Powyższa specjalizacja obejmuje w szczególności:

- prowadzenie spraw już na etapie postępowania przygotowawczego,
- obronę oskarżonych w toku postępowania karnego i karno – skarbowego;
- reprezentację Klientów w postępowaniu wykonawczym,
- prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
- obronę obwinionych w postępowaniu wykroczeniowym.

Kancelaria w postępowaniach karnych reprezentuje również pokrzywdzonych, co w szczególności obejmuje:

- przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
- przygotowanie aktów oskarżenia,
- reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
- reprezentacja oskarżyciela posiłkowego i dochodzenie jego praw, w tym roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

do góry strony »

Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych
i sądowoadministracyjnych

Kancelaria Adwokacka Radosława Domalewskiego posiada doświadczenie w reprezentowaniu polskich i zagranicznych Klientów działających w różnych sektorach gospodarki w sprawach administracyjnych, zarówno na etapie postępowania administracyjnego przed organami, jak i w trakcie postępowania przed sądami administracyjnymi.

Klienci doceniają zarówno rzetelność w trakcie prowadzenia procesu, jak i cenią sobie odwagę, gdy są informowani, że Kancelaria nie widzi możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania.

Reprezentacja w szczególności obejmuje następujący zakres spraw:

- sprawy indywidualne rozstrzygane w drodze decyzji prowadzonych przed organami administracji publicznej,
- prowadzenie negocjacji z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
- sporządzanie odwołań i innych środków zaskarżenia niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy,
- sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych,
- reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- przygotowywanie pism w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego,
- sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

do góry strony »

Prawo własności intelektualnej

Własność intelektualna stanowi coraz częściej istotny element w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Również osoby fizyczne narażone są na naruszanie ich praw własności intelektualnej.

Kancelaria świadczy usługi obejmujące sporządzanie opinii, reprezentowanie Klientów w sporach sądowych, udział w negocjacjach, przygotowywanie oraz weryfikowanie umów licencyjnych oraz przenoszących prawa autorskie oraz prawa pokrewne. Kancelaria doradza w sprawach związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku.

Kancelaria zajmuje się ochroną praw własności intelektualnej, wspierając przedsiębiorstwa, w tym producentów audiowizualnych, ale także twórców i artystów wykonawców, w ich bieżącej działalności.

do góry strony »

WYNAGRODZENIE:

Mając na uwadze okoliczności każdej sprawy, w szczególności preferencje i oczekiwania Klienta, a także szanując czas, potrzeby Klienta, ustalamy indywidualnie z każdym Klientem wynagrodzenie.

Wynagrodzenie może przybrać postać:

stawki godzinowej - wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług na rzecz Klienta wyliczone jest w oparciu o rzeczywisty czas pracy i ustaloną stawkę godzinową. Rozliczenie godzin jest przedstawiane Klientowi, który ma pełne informację dotyczące zarówno zakresu pracy jak została wykonana, jak i czasu jej trwania;

ryczałtu – ustalając szczegóły każdej sprawy, po uzyskaniu od Klienta informacji dotyczących stanu faktycznego, oczekiwań, terminu i zakresu zlecenia, zostaje przedstawiona propozycja zryczałtowanego wynagrodzenia za usługę, która uwzględnia całkowity nakład pracy. Ustalone w taki sposób wynagrodzenie jest stałe, bez względu na okoliczności sprawy;

ryczałtu miesięcznego – dla Klientów, którzy potrzebują stałej comiesięcznej obsługi prawnej nawet w niewielkiej ilości, zostaje przygotowana oferta obejmująca ustalony ryczałt obejmujący określoną wspólnie ustalaną liczbę godzin. W takim przypadku w zakres czynności objętych ryczałtem wchodzą wszelkie czynności doradztwa prawnego, bez żadnych ograniczeń.

do góry strony »

Copyright © 2013 kancelariaminsk.pl Kancelaria Adwokacka Radosław Domalewski