Wiele osób, stając w obliczu problemów prawnych zadaje sobie pytanie, czy warto powierzyć swoją sprawę adwokatowi. Z jednej strony skomplikowanie danej sytuacji często przekracza możliwości osób niemających na co dzień styczności z zawiłościami prawa,  z drugiej natomiast pojawiają się pytania, czy kompletnie obca osoba wykaże się dostateczną determinacją i zaangażowaniem w prowadzeniu powierzonej jej sprawy. Niewiele osób wie, że adwokatów wiąże Kodeks Etyki Adwokackiej, nakładający na adwokatów w tym zakresie konkretne obowiązki.

Jakie relacje wiążą adwokata z klientem?

Nawiązując współpracę, adwokat i klient stają się swoistego rodzaju partnerami, których łączy wspólny interes – doprowadzenie do korzystnego rozstrzygnięcia danej sprawy. Adwokat podejmując się jej prowadzenia, zobowiązuje się bowiem do zachowania należytej dbałości przy reprezentacji interesów swojego klienta. Niezbędnym dla właściwego zbudowania relacji jest oparcie ich na wzajemnej współpracy i zaufaniu. Niezwykle ważna jest odpowiednia komunikacja, a przede wszystkim niezatajanie przed adwokatem żadnych informacji. Adwokat ma prawo, a wręcz obowiązek do zadawania pytań, w tym pytań dotykających wrażliwych spraw prywatnych. Klient powinien odpowiadać na nie szczerze i z należytą starannością.  Pominięcie jakiejś kwestii może znacząco utrudnić prowadzenie sprawy, a nawet doprowadzić do jej niekorzystnego zakończenia. Mimo to, wiele osób hamuje się przed wyjawieniem tych aspektów sprawy, które mogłyby postawić je w negatywnym świetle.

Czy adwokat ma prawo oceniać?

Osoby takie powinny jednak wiedzieć, że adwokat nie ocenia zachowania swojego klienta. Zawód, który jest przez niego wykonywany, charakteryzuje się koniecznością zachowania pełnego profesjonalizmu. Adwokat zobowiązany jest więc do pominięcia moralnych, czy etycznych aspektów postępowania klienta i skupieniu się wyłącznie na analizie sytuacji z prawnego punktu widzenia, celem znalezienia najlepszego rozwiązania. Brak oceny ze strony adwokata zajmującego się sprawą nie oznacza jednak jeszcze tego, że o jej szczegółach nie dowiedzą się osoby postronne. Jest to kolejna, być może najbardziej zajmująca kwestia, która odstrasza osoby potrzebujące profesjonalnej pomocy prawnej od skontaktowania się z prawnikiem.

Czy adwokatowi można zaufać?

Adwokata wiąże jednakże tajemnica zawodowa. Jest to w zasadzie najważniejszy aspekt wykonywania tego zawodu. Na adwokacie ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powierzonych mu przez klienta – dotyczy to zarówno informacji powierzonych ustnie, jak i przekazanych w formie dokumentów, czy wiadomości tekstowych. Obowiązek ten rozciąga się na cały personel kancelarii, w ramach której działa adwokat. Za złamanie tajemnicy adwokackiej adwokat odpowiada dyscyplinarnie, co może skończyć się dla niego nawet utratą prawa do wykonywania zawodu. Z tego też względu żaden adwokat nie odważy się jej naruszyć, w związku z czym klienci mogą czuć się bezpieczni e powierzając im swoje sprawy.

Czy adwokat musi konsultować z klientem wszystkie czynności?

Adwokat powinien z góry poinformować klienta jakie kroki należy podjąć i jakie będą ich koszty. Jego obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przebiegiem sprawy i informowanie klienta o postępach. Nie musi jednakże każdorazowo otrzymywać od klienta zgody na dokonanie kolejnych czynności. Udzielone pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy uprawnia go do podejmowania kroków w celu ochrony interesów klienta. Jednocześnie adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego żądanie – wszystkie otrzymane przez niego dokumenty, jak również pisma. W sytuacji, w której istnieją różne sposoby rozwiązania sprawy, adwokat powinien skonsultować je z klientem w celu wyboru drogi, która najbardziej klientowi odpowiada.

Czy adwokat ma prawo zrezygnować z prowadzenia sprawy?

Adwokat może wypowiedzieć pełnomocnictwo w sytuacji, w której między nim, a klientem doszło do niedającej się pogodzić różnicy zdań. Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania mu również udzielania świadczeń, które wiązałyby się lub prowadziły do popełnienia przestępstwa. Decydując się na zakończenie współpracy adwokat powinien powiadomić o tym fakcie sąd oraz inne organy, przed którymi reprezentował klienta. Adwokat, który wypowiedział pełnomocnictwo obowiązany jest mimo wszystko do działania w imieniu klienta jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że klient zwolni go z tego obowiązku.

Napisz komentarz