Audyt prawny pozwala na zbadanie czy wszelkie  działania danego przedsiębiorstwa są zgodne z obowiązującym prawem. Dotyczy przede wszystkim weryfikacji działań danego podmiotu oraz dokumentacji w szczególności zawieranych umów. Celem jest przede wszystkim  analiza funkcjonowania podmiotu, określenia mocnych i słabych stron oraz wprowadzenie odpowiednich procedur mających na celu usprawnienie funkcjonowania danego podmiotu i wyeliminowanie jakichkolwiek nieścisłości w szczególności w zakresie działań zgodnych z prawem. Jest zalecany w sytuacji : przekształcenia podmiotu, zamiaru nabycia przedsiębiorstwa, zmianę w zarządzie podmiotu, ryzyka kontroli ze strony organów państwowych a także w przypadku nawiązywania nowych relacji handlowych z innymi przedsiębiorcami.

Etapy audytu prawnego

Audyt prawny wchodzący w skład obsługi prawnej można podzielić na trzy etapy. Pierwszy to zebranie całej dokumentacji danej firmy, a przede wszystkim tych  dokumentów, które mogą być negatywne dla danej firmy. Kolejny krok to analiza wspomnianych dokumentów. Ostatni etap polega na opracowaniu i wdrożeniu określonych procedur mających na celu naprawienie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zminimalizowania potencjalnego ryzyka oraz  przygotowanie wzorców dokumentów.  Cała procedura może mieć charakter kompleksowy i obejmować analizę wszystkich dokumentów danego podmiotu jak i częściowy obejmujący określone obszary lub ramy czasowe.

Ile czasu trwa audyt prawny?

Czas przeprowadzania audytu jest dość zróżnicowany. Może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy – wszystko zależy od zakresu przeprowadzanego audytu, a także od tego ile czasu dane przedsiębiorstwo istnieje na rynku. Celem jest przede wszystkim wnikliwa i rzetelna analiza działalności ograniczająca możliwość wystąpienia jakichkolwiek nieścisłości w funkcjonowaniu podmiotu.

Korzyści z wykonania audytu prawnego?

Prawidłowo przeprowadzony audyt niesie ze sobą wiele korzyści:

-eliminacja z umów z kontrahentami niedozwolonych wzorców umownych chroniąc tym samym przed dość dotkliwymi karami finansowymi,

– stworzenie wzorców dokumentów kadrowych, pracowniczych oraz korporacyjnych,

– zabezpieczenie praw autorskich oraz praw spółek,

– rejestrację znaków graficznych oraz patentów,

– zminimalizowanie ryzyka kar administracyjnych, grzywien karnych, odszkodowań cywilnych

– zminimalizowanie ryzyka wszczęcia postępowania administracyjnego, karnego.

Końcowym etapem jest raport, który zawiera dość precyzyjny stan faktyczny danego przedsiębiorstwa, ocenę zgodności jego działań z obowiązującym prawem oraz rozwiązania organizacyjno prawne, mające na celu poprawę funkcjonowania danego podmiotu.